Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | pov porn
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

sikis porn

2011-Dec-12 - bedava sikis izle

?o?u erke?in kad?n anatomisi ve bir kad?n ho?nut uygulamada baz? ?ocuklar e?itim g?rm?? olsa da, bir yol bulmak i?in ?al???yoruz buz paten bir e?ek gibi u?ra?man?z herhangi bir ?ekilde onu orgazma ula?mak almak i?in. Ins ve ??k??lar? kad?n anatomisi ve nas?l onu orgazm vermek ??renmek i?in gidiyoruz ??nk? ikinci grubun bir par?as? iseniz Bug?n sizin ?ansl? g?n?n?z. Yani, ?st k?s?mda ba?layal?m, olur mu? Klitoris Klitoris nedir? erotik shopseks marketerotik giyimpornosex izle   Klitoris, i? vajinal dudaklar ?st kar??lamak (i? labia) bulunan k???k bir tomurcuk gibi olu?umu. Genellikle cildin k???k bir ba?l?k alt?nda kendini gizleyen, ama bir kad?n cinsel uyand?rd? klitoris geni?ler ve kad?n anatomisi ??kar. Klitoris erotik stim?lasyon birincil kayna?? ve ?o?u kad?n klitoral orgazm, G-spot orgazm daha daha kolay elde edebilirsiniz. ?ster inan?n ister inanmay?n, klitoris erkek penis biyolojik e?de?er. Bu ilk birka? ay sonra, erkek ve di?i fetuslarda genital anlay??? ayn? gibi g?r?n?yor, do?ru. Klitoris nas?l uyar?l?r? S?f?rdan gerekti?ini anlam eziyet ?s?rmas? veya onu s?kmak, kad?n anatomisi bu hassas par?as? ile baz? nazik ve dikkatli bir ?ekilde deneylerin ile ba?lamak olacakt?r. Parmaklar?n?z? kullan?n: fikir, e?iniz heyecanland?rmak i?in. Sadece temiz ve parmak (lar), yava??a onu klitoris ovmak i?in t?rnak-kesilmi? kullan?n. Onu vajinal b?lgede ya?lan?r ve onu klitoris sa?lam bir k???k tomurcuk i?ine geni?letir oldu?unda do?ru yapt???n?z? bilmek. Dilini kullan?n: cunnilingus program?na hen?z kazan?lm?? de?il varsa, yapt???n?z zaman?. ?sterseniz onu vajina, klitoris ve di?er b?lgelerinde hafif?e yalamak i?in dil ucu kullan?n. S?zl?, o inlemeye ve zevk ile inilti ba?lar noktas?na onu memnun etmek i?in zaman, dilini biraz daha agresif alabilirsiniz. Penis kullan?n: Evet, o art?k o kadar onu alay ve alay penis kullanabilirsiniz. Rub onu klitoris kar?? penis ucu ve zevkle onu k?vranmak izleyebilirsiniz. Onu biraz hediyesi: her ?eyin ba?ar?s?z olur ve o kenar ?zerinde gitmek i?in g?r?nm?yor olabilir, h?zla ona ula?mak orgazm yard?mc? olacak bir ?r?n deneyin. B?yle bir ?r?n Vitara ve onu orgazm garantilidir. kad?n bo?alma Kad?nlar ger?ekten bo?almak miyim? ?ster inan?n ister inanmay?n, pek ?ok kad?n bo?almak yetene?i var, ama onlar da onlar hakk?nda idrara ??kma gibi hissediyorum ya da bunu yaparken onlar? su?lad? cahil erkekler taraf?ndan a?a??lam??t?r ??nk?, onlar geri tutun. Baz? kad?nlar a??r? cinsel uyar?lma nedeniyle bladders kontrol?n? kaybedebilirsiniz, ancak m?mk?nd?r, ancak ejak?lat idrar tamamen farkl? bir ?ey. Beyaz?ms? s?v? Ger?ek kimyasal analiz erkek prostat taraf?ndan ?retilen s?v? olduk?a benzer oldu?unu kan?tl?yor.
Post A Comment!

<- Last Page :: Next Page ->

Information

sikis porn
Porn